Voorwaarden

Algemene voorwaarden van F.K. Hekwerken V.O.F., handelend middels de webshop Degelijk Buitenleven en onderliggende webshops.

Gevestigd en kantoorhoudende te 3784 XC Terschuur, Tolboomweg 5.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09096450 

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan F.K. Hekwerken v.o.f. verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; Eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transacties met F.K. Hekwerken v.o.f. van toepassing indien F.K. Hekwerken v.o.f. daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 

1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen F.K. Hekwerken v.o.f. uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door F.K. Hekwerken v.o.f. zijn bevestigd. 

2. Aanbiedingen, opdrachten 
2.1 Opdrachten, die aan F.K. Hekwerken v.o.f. worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden F.K. Hekwerken v.o.f. pas na door deze gedane bevestiging van aanvaarding. 

2.2 Ingeval overeenkomsten met F.K. Hekwerken v.o.f. een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door F.K. Hekwerken v.o.f. vastgelegde tijdsbestek. 

2.3 Indien en nadat een opdracht aan F.K. Hekwerken v.o.f. is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met F.K. Hekwerken v.o.f. is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van F.K. Hekwerken v.o.f. en op de door F.K. Hekwerken v.o.f. te stellen voorwaarden. 

In geval van annulering zal de koper/opdrachtgever aan F.K. Hekwerken v.o.f. een redelijke vergoeding voor het door hem geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders schriftelijk is afgesproken. 

2.5 Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van F.K. Hekwerken v.o.f. geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen. 

2.6 Catalogi, brochures en algemene beschrijvingen van de produkten zijn geheel vrijblijvend en derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.0 Levering, risico en aansprakelijkheid 
3.1 Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort zijn de kosten van transport voor rekening van F.K. Hekwerken v.o.f. tenzij het een order beneden de € 200,00 betreft. In dat geval zal een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De op te leveren zaken zijn voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van F.K. Hekwerken v.o.f. te Stroe hebben verlaten. Als koper/opdrachtgever zulks verlangt kan F.K. Hekwerken v.o.f. een transportverzekering afsluiten voor rekening van de koper/opdrachtgever. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij te voren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van koper/opdrachtgever. 

3.2 Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren; oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van F.K. Hekwerken v.o.f., tenzij door haar schuld veroorzaakt; de zaken reizen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. 

3.3 De opdracht wordt door F.K. Hekwerken v.o.f. uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij F.K. Hekwerken v.o.f. door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. F.K. Hekwerken v.o.f. geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van F.K. Hekwerken v.o.f. zal ontvangen van een geval van verhindering door een niet toerekenbare tekortkoming. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient F.K. Hekwerken v.o.f. derhalve schriftelijke in gebreke te worden gesteld.

3.4 Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de opdrachtgever/koper schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, kompleet met alle toebehoren en een gebruiksaanwijzing, heeft ontvangen. Eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan F.K. Hekwerken v.o.f. Nadien kunnen nog slechts binnen 8 dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij F.K. Hekwerken v.o.f., indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door F.K. Hekwerken v.o.f. niet in behandeling te worden genomen. 

3.5 Het indienen van bezwaren bij F.K. Hekwerken v.o.f. geeft nimmer recht de betaling van de factuur op te schorten. 

4. Prijzen 
4.1 Overeengekomen prijzen zijn bindend. FK Hekwerken v.o.f. heeft de mogelijkheid om na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijzen te verhogen als gevolg van externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies e.d.). Ingeval van een prijsverhoging van de prijs door FK Hekwerken v.o.f. binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. 

4.2 Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging. 

5. Eigendomsvoorbehoud 
Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van F.K. Hekwerken v.o.f. tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan F.K. Hekwerken v.o.f. zal zijn betaald. Tot dat moment heeft F.K. Hekwerken v.o.f. volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De opdrachtgever/koper moet F.K. Hekwerken v.o.f. daartoe de gelegenheid geven. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door koper niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook. 

6. Betaling 
6.1 Alle betalingen dienen te geschieden, voorzover niet betreffende rembourszendingen, contant bij aflevering zonder beroep op compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door F.K. Hekwerken v.o.f. wordt bevestigd. F.K. Hekwerken v.o.f. behoudt zich het recht voor om zekerheid in de van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen. 

6.2 Voor opdrachten, die een lange bewerkingstijd vereisen, of gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kunnen tussentijds worden gefactureerd en betaling kan bij gedeelten worden verlangd. 

6.3 Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/opdrachtgever aan F.K. Hekwerken v.o.f. verschuldigd bedrag is koper/opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens F.K. Hekwerken v.o.f. zal zijn vereist. 

6.4 Indien F.K. Hekwerken v.o.f. overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/opdrachtgever aan F.K. Hekwerken v.o.f. vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste 15 % zullen bedragen van het totaal door de koper/opdrachtgever aan F.K. Hekwerken v.o.f.  verschuldigde bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen. 

6.5 Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek. Het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door F.K. Hekwerken v.o.f. verkochte zaak/uitgevoerde opdracht. 

6.6 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door koper/opdrachtgever wordt al het overige verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval F.K. Hekwerken v.o.f. gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst. 

6.7 Koper/opdrachtgever is van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan F.K. Hekwerken v.o.f. de wettelijke rente verschuldigd. 

6.8 De door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

7. Retentierecht 
Als F.K. Hekwerken v.o.f. zaken onder zich heeft van de koper/opdrachtgever, heeft F.K. Hekwerken v.o.f. het recht om zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper/opdrachtgever aan F.K. Hekwerken v.o.f. verschuldigd is. 

8. Verplichtingen van koper/opdrachtgever 
8.1 Koper/opdrachtgever is verplicht om aan F.K. Hekwerken v.o.f. alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden genomen.

8.2 Koper/opdrachtgever is gehouden om F.K. Hekwerken v.o.f. te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan koper/opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van schade door F.K. Hekwerken v.o.f. 

8.3 Koper/opdrachtgever is gehouden de geplaatste producten in goede staat van onderhoud te houden. Hiertoe wordt onder andere gerekend het twee keer per jaar schoonmaken van de producten met autoshampoo ter voorkoming van het wit uitslaan. 

9. Verplichtingen van uitvoering en aansprakelijkheid 
9.1 F.K. Hekwerken v.o.f. neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren. 

9.2 F.K. Hekwerken v.o.f. is aansprakelijk voor de schade die Koper/Opdrachtgever door wanprestatie of op andere wijze lijdt met inachtneming van het navolgende: 

* F.K. Hekwerken v.o.f. is niet aansprakelijk voor gevolgschade en winstderving behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van F.K. Hekwerken v.o.f. (dan wel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor hij aansprakelijk geacht moet worden) 
* indien F.K. Hekwerken v.o.f. met inachtneming van deze algemene voorwaarden aansprakelijk is voor de door koper/opdrachtgever geleden of nog te lijden schade dan is deze schade in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht. 

10. Garantie 
10.1 F.K. Hekwerken v.o.f. geeft 1 jaar garantie op de door hem uitgevoerde werkzaamheden indien, voorzover hiervan sprake is, de leverancier van F.K. Hekwerken v.o.f. garantie geeft. De garantie geldt niet in de hierna volgende gevallen en: 
• Koper/opdrachtgever niet volledig aan de hem rustende verplichtingen heeft voldaan; 
• Wanneer de schade of het mankement is veroorzaakt door opzet, grove schuld of onachtzaamheid van koper/ opdrachtgever; 
• De schade zich voortdoet aan een onderdeel dat in opdracht van koper/opdrachtgever is veranderd; 
• Schade aan de poedercoating het gevolg is van abnormaal gebruik, verwaarlozing, vervormingen van het steunoppervlakte, schokken, stoten of botsingen van welke aard dan ook, blootstelling aan zwaar corrosieve of agressieve omgeving; 
• De schade het gevolg is van een verzaking van de bodem tenzij F.K. Hekwerken naar de bodemgesteldheid onderzoek heeft verricht. 

10.2. F.K. Hekwerken v.o.f. zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen. Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door F.K. Hekwerken v.o.f. het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd. 

10.3 De periode van de garantie wordt met 1 jaar verlengd als het onderhoud van het systeem door FK Hekwerken v.o.f. op basis van een onderhoudscontract wordt uitgevoerd. 

10.4 Geen garantie wordt verleend als naar het oordeel van F.K. Hekwerken niet is voldaan aan de op grond van artikel 8.3 van de algemene voorwaarden op koper/opdrachtgever rustende verplichting 

11. Voorrijkosten 
F.K. Hekwerken v.o.f. zal steeds zowel bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of werkzaamheden in het kader van de verleende garantie gerechtigd zijn voorrijkosten in rekening te brengen bij koper/opdrachtgever. 

12. Afname 
12.1 De opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen respectievelijk ter beschikking van de opdrachtgever komen, in ontvangst te nemen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order. 

12.2 Moet als gevolg van niet-tijdige afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door F.K. Hekwerken v.o.f. worden opgeslagen, dan zullen de opslagkosten door de opdrachtgever aan F.K. Hekwerken v.o.f. moeten worden vergoed. 

13. Domiciliekeuze 
Op alle met F.K. Hekwerken v.o.f. gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot geschillen is de gewone burgerlijke rechter bevoegd.

Kunnen wij u helpen?

Bezoek onze showroom

Tolboomweg 4, Terschuur
Openingstijden

Bel ons

0342 443 406 (algemeen en planning)
0342 231 231 (storingen)
0342 231 230 (offerteaanvragen)

Contact opnemen